Ανάπτυξη οικολογικών γεωργικών πρακτικών

Οι παραγωγοί δεσμεύονται να βελτιώσουν την επίδρασή τους στο περιβάλλον στα πλαίσια μίας βιώσιμης παραγωγής.

Μόνιμη παρακολούθηση
των οπωρώνων
Καθημερινή παρουσία στον οπωρώνα και χρήση ενός λογισμικού παρακολούθησης των κινδύνων προσβολής από ασθένειες.
Διατήρηση της βιοποικιλότητας
και των φυσικών ισορροπιών
Χάρη στη φυτοκάλυψη των γραμμών καλλιέργειας, τους φυσικούς λειμώνες, τους φράκτες από φυτά και την εγκατάσταση φωλιών μέσα στους οπωρώνες.
Προτεραιότητα στις φυσικές λύσεις προστασίας των δέντρωνΧρήση φυσικών θηρευτών, τεχνικών βιοελέγχου και μεθόδων συγχύσεως για να αποφευχθεί το ζευγάρωμα των επιβλαβών οργανισμών.
Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση περιορίζεται στο ελάχιστο

Το 2021, το 100 % των παραγωγών θα είναι πιστοποιημένοι

Για τους βιώσιμους οπωρώνες:

Για τους βιολογικούς οπωρώνες: